ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. ACS Nederland: ACS Nederland B.V., exploitant van De Ouderenlijn en De Lotgenotenlijn, gevestigd aan Jeverweg 2, 9723 JE te Groningen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69400911.
 2. Lid: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met ACS Nederland een lidmaatschap is aangegaan of beoogt aan te gaan, alsook zodanige natuurlijke persoon zonder lidmaatschap die prepaidtegoed middels de website aanschaft of beoogt aan te schaffen.
 3. Lidmaatschap: iedere op basis van een inschrijving van het lid tussen ACS Nederland en het lid tot stand gekomen overeenkomst waarmee ACS Nederland zich jegens het lid heeft verbonden om het lid telefonisch in contact te brengen met een of meer andere leden van De Ouderenlijn c.q. De Lotgenotenlijn.
 4. Gesprek: ieder in het kader van het lidmaatschap door ACS Nederland tot stand gebracht telefonisch gesprek tussen het lid en een ander lid van De Ouderenlijn c.q. De Lotgenotenlijn.
 5. Website: nl dan wel delotgenotenlijn.nl.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk in het kader van De Ouderenlijn c.q. De Lotgenotenlijn uitgebracht aanbod van ACS Nederland en ieder tot stand gekomen lidmaatschap.
 2. Indien het lidmaatschap middels de website wordt aangegaan, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden, voordat het lidmaatschap wordt afgesloten, aan het lid beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze algemene voorwaarden kunnen worden opgeslagen op het apparaat van het lid. Indien het lidmaatschap telefonisch wordt aangegaan, zal voordat het lidmaatschap wordt afgesloten, worden aangegeven waar het lid deze algemene voorwaarden kan raadplegen en dat deze algemene voorwaarden op verzoek van het lid kosteloos aan hem worden toegezonden.
 3. Indien het door het lid in het kader van De Ouderenlijn c.q. De Lotgenotenlijn aanvaarde aanbod van ACS Nederland uitdrukkelijk afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, prevaleert hetgeen uitdrukkelijk in het door het lid aanvaarde aanbod is vermeld.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of het lidmaatschap als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN LIDMAATSCHAPPEN

 1. Elk aanbod van ACS Nederland is vrijblijvend. ACS Nederland is nimmer verplicht om een lidmaatschap met een lid aan te gaan.
 2. De Ouderenlijn staat uitsluitend open voor personen die ten minste de leeftijd van 50 jaren hebben bereikt. De Lotgenotenlijn is uitsluitend bestemd voor personen die ten minste de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt.
 3. Het lid kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van ACS Nederland dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 4. Ieder lidmaatschap komt, behoudens het bepaalde in lid 1 en lid 2, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien ACS Nederland de aanmelding van het lid heeft geaccepteerd, ontvangt het lid zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging van het lidmaatschap. Indien het lid bij zijn aanmelding een e-mailadres aan ACS Nederland heeft verstrekt, wordt de bevestiging naar dat e-mailadres verzonden.
 5. Indien het lid het lidmaatschap aangaat namens een andere natuurlijke persoon, verklaart het lid door het aangaan van het lidmaatschap dat hij daartoe bevoegd is. Het lid is naast deze andere persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit dat lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | INHOUD VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. Het lid is gehouden alle bij zijn aanmelding gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. ACS Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door het lid verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. Bij zijn aanmelding vermeldt het lid op welke dagen en tijden hij voor telefonisch contact met andere leden beschikbaar is en wat het maximumaantal gesprekken is dat het lid wekelijks wil voeren.
 3. Op basis van de door het lid aan ACS Nederland verstrekte voorkeuren voor gesprekspartners, onder meer wat betreft regio en geslacht, wordt vastgesteld met welke andere leden het lid telefonisch verbonden zal worden. Het lid kan zijn voorkeuren wijzigen onder zijn account op de website of telefonisch middels de klantenservice.
 4. Het lid wordt, mits een met de voorkeuren van het lid corresponderend ander lid beschikbaar is gedurende de door het lid opgegeven dagen en tijden van beschikbaarheid, telefonisch gecontacteerd door ACS Nederland, waarbij een verbinding tot stand wordt gebracht met een gesprekspartner. Indien het lid zich voor de favorietenservice heeft aangemeld, kan het lid aangeven of hij de betreffende gesprekpartner als favoriet wenst aan te merken. ACS Nederland tracht bij vervolggesprekken een verbinding tot stand te brengen tussen het lid en de door hem aangemerkte favoriet. Indien dit lid niet bereikbaar is, wordt getracht een verbinding tot stand te brengen met een ander lid. ACS Nederland kan dan ook nimmer garanderen dat telefonisch contact plaatsvindt met een door het lid als favoriet aangemerkt ander lid.
 5. ACS Nederland spant zich in om het lid op de door hem opgegeven tijden te verbinden met een ander lid, echter is ACS Nederland hierbij afhankelijk van de beschikbaarheid van andere leden. ACS Nederland kan dan ook nimmer garanderen dat het lid op de door hem opgegeven tijden zal worden gebeld.
 6. ACS Nederland spant zich in om het lid met gesprekspartners te verbinden die zoveel mogelijk beantwoorden aan de door het lid opgegeven voorkeuren. Ook hierbij is ACS Nederland afhankelijk van de beschikbaarheid van dergelijke leden. Het lid kan geen rechten ontlenen aan de door hem aangegeven voorkeuren.
 7. Het lid bepaalt te allen tijde zelf of hij een oproep van ACS Nederland beantwoordt om vervolgens een gesprek te voeren met een ander lid. Het lid bepaalt ook te allen tijde zelf of hij een tot stand gebracht gesprek in stand houdt. Het lid betaalt, onverminderd de eventuele mogelijkheid van prepaidbetaling, eventuele eenmalige aansluitkosten en eventuele kosten voor de gekozen betaalmethode, uitsluitend voor gesprekken die daadwerkelijk tussen hem en een ander lid zijn gevoerd.
 8. Het lid kan een ander lid waarmee hij reeds telefonisch contact heeft gehad, onder omstandigheden blokkeren voor toekomstige gesprekken. Tijdens kantooruren en tijdens een gesprek kan het lid 0 toetsen voor de klantenservice om het blokkeringsverzoek in te dienen. ACS Nederland accepteert het verzoek indien daarvoor gegronde redenen zijn, echter kan ACS Nederland nimmer garanderen dat, bedoeld of onbedoeld, eens een gesprek tot stand gebracht wordt tussen het lid en een door hem ongewenst ander lid. Het bepaalde in het vorige lid blijft ook in dat geval onverkort van toepassing.

ARTIKEL 5. | MISBRUIK

 1. De dienstverlening van ACS Nederland is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, voor de doeleinden waarvoor De Ouderenlijn c.q. De Lotgenotenlijn wordt geëxploiteerd.
 2. Handelingen in strijd met het bepaalde in het vorige lid zijn verboden. Met nadruk is het niet toegestaan om direct of indirect:
 • middels De Ouderenlijn of De Lotgenotenlijn acquisitie te plegen in welke vorm dan ook;
 • de Ouderenlijn of De Lotgenotenlijn te gebruiken voor marketing- of andere commerciële activiteiten.
 1. ACS Nederland behoudt zich het recht voor technische maatregelen te nemen om zijn dienstverlening te beschermen tegen misbruik.
 2. Indien het lid een inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, behoudt ACS Nederland zich het recht voor het lidmaatschap te ontbinden en de door ACS Nederland geleden schade aan het lid door te berekenen.

ARTIKEL 6. | OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Zowel ACS Nederland als het lid kunnen het lidmaatschap te allen tijde opzeggen zonder opgave van redenen en zonder inachtneming van een opzegtermijn. Opzegging door het lid kan middels het contactformulier op de website, alsook telefonisch geschieden.

ARTIKEL 7. | KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Vóór totstandkoming van het lidmaatschap wijst ACS Nederland het lid uitdrukkelijk op de kosten die zijn verbonden aan het tot stand te brengen lidmaatschap. Naast een starttarief en beltarief, kunnen deze kosten bestaan uit eenmalige aansluitkosten en kosten in verband met de eventueel door het lid gekozen betaalmethode. Gratis belminuten worden uitsluitend verstrekt indien en voor zover dit uitdrukkelijk bij de aanmelding door ACS Nederland aan het lid is bevestigd.
 2. ACS Nederland is steeds gerechtigd zijn tarieven te wijzen en zal het lid voorafgaand aan het inwerkingtreden van een tariefsverhoging, uitdrukkelijk wijzen op de verhoogde tarieven.
 3. Het starttarief is verschuldigd op het moment dat een gesprek tussen het lid en een ander lid tot stand komt. Het beltarief betreft een prijs per minuut en wordt berekend aan de hand van de werkelijke duur van het gesprek. Het beltarief wordt per seconde berekend. Het toepasselijke start- en beltarief is afhankelijk van of gesprekken met een mobiele of vaste telefoonaansluiting plaatsvinden en of het lid gesprekken binnen Nederland of daarbuiten voert.
 4. Betaling geschiedt aan de hand van (een van) de daartoe door ACS Nederland aangeboden betaalmethode(n), middels automatische incasso, acceptgiro, iDeal of prepaid.
 5. In geval van prepaid worden voor gesprekken niet meer kosten in rekening gebracht dan het prepaidtegoed van het lid toelaat. Indien het prepaidtegoed tijdens een gesprek opraakt, is ACS Nederland gerechtigd het gesprek onmiddellijk te beëindigen.
 6. Met uitzondering van betaling middels prepaidtegoed, vindt betaling maandelijks plaats op basis van nacalculatie. Betaling middels iDeal of acceptgiro dient te geschieden binnen de door ACS Nederland vermelde betalingstermijn.
 7. Indien in geval van automatische incasso een betaling niet geïncasseerd kan worden of gestorneerd wordt, is ACS Nederland, onverminderd het bepaalde in lid 12 gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen en de verschuldigde betaling, inclusief administratiekosten, middels overboeking te
 8. Zolang het lid jegens ACS Nederland in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting, is ACS Nederland niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan het lidmaatschap.
 9. ACS Nederland is gerechtigd de aan het lid toekomende nota’s uitsluitend langs elektronische weg aan hem beschikbaar te stellen. Op voorafgaand verzoek worden nota’s per post verzonden.
 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, dan wel in geval van automatische incasso een betaling niet geïncasseerd kan worden of gestorneerd wordt, treedt het verzuim van het lid van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van het lid intreedt, is het lid, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 11. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door het lid aan ACS Nederland verschuldigde bedragen, komen voor rekening van het lid. ACS Nederland zal bij de vaststelling van die kosten niet ten nadele van het lid afwijken van de Wet Incassokosten.
 12. In geval van betalingsverzuim van het lid, zal ACS Nederland om die reden niet eerder extra kosten, zoals incasso- en administratiekosten in rekening brengen dan nadat het lid tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 8. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ AANSCHAF PREPAIDTEGOED OP DE WEBSITE

 1. Indien het lid rechtstreeks middels het bestelproces op de website prepaidtegoed aanschaft, heeft het lid het wettelijke recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst. Het lid komt het recht van ontbinding echter niet toe na nakoming van de overeenkomst, indien:
 • de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van het lid, en;
 • het lid heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra ACS Nederland de overeenkomst is nagekomen.
 1. Nakoming van een overeenkomst als bedoeld in lid 1, geschiedt tijdens de ontbindingstermijn slechts op uitdrukkelijk verzoek van het lid.
 2. Het lid die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door ACS Nederland aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij ACS Nederland. Zo spoedig mogelijk nadat ACS Nederland in kennis is gesteld van het voornemen van het lid om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal ACS Nederland de ontbinding per e-mail bevestigen.
 3. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het bepaalde in lid 3, is het lid ACS Nederland een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van het prepaidtegoed dat is verbruikt op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de prijs van het volledige prepaidtegoed. Het evenredige bedrag dat het lid aan ACS Nederland moet betalen, wordt dan ook berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.
 4. ACS Nederland zal de reeds van het lid ontvangen betaling, minus het eventuele bedrag als bedoeld in het vorige lid, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan het lid terugbetalen.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. ACS Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit het lidmaatschap indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van het lidmaatschap blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voor reeds geleverde prestaties blijft het lid, ook in geval van overmacht, de aan die prestaties verbonden kosten verschuldigd.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. ACS Nederland is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van het lidmaatschap op te schorten of het lidmaatschap met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover het lid zijn verplichtingen uit het lidmaatschap niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van het lidmaatschap ACS Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat het lid zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van het lid ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat het lid schriftelijk door ACS Nederland in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen het lid zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien het lid in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin het lid anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is ACS Nederland gerechtigd het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij het lid reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van de uit hoofde van het lidmaatschap door hem aan ACS Nederland verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. Het lid is verplicht de schade die ACS Nederland ten gevolge van de opschorting of ontbinding van het lidmaatschap lijdt, te vergoeden.
 4. Indien ACS Nederland het lidmaatschap ontbindt, zijn alle vorderingen op het lid terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Het lid is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door hem gevoerde communicatie tijdens gesprekken en de inachtneming van de daarbij vereiste zorgvuldigheid. Het lid wordt aanbevolen geen contact- en adresgegevens met gesprekspartners te delen om de privacy en persoonlijke veiligheid van het lid te kunnen waarborgen. Het lid is zelf verantwoordelijk voor zijn privacy en persoonlijke veiligheid, voor zijn keuze om gesprekken te voeren, alsook voor zijn eventuele keuze om fysiek af te spreken met een gesprekpartner. ACS Nederland is nimmer aansprakelijk voor het doen of nalaten van het lid dan wel zijn gesprekspartners voortvloeiende uit de dienstverlening van ACS Nederland.
 2. ACS Nederland draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door het lid verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van het lid die uit de wet of het lidmaatschap voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan ACS Nederland kan worden toegerekend.
 3. ACS Nederland spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de “Mijn Ouderenlijn” en “Mijn Lotgenotenlijn” op de website te optimaliseren. Echter kan ACS Nederland niet garanderen dat deze applicaties onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen daarvan steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van ACS Nederland ter zake is uitgesloten.
 4. De aansprakelijkheid van ACS Nederland is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het lidmaatschap, dan wel de aanschaf van prepaidtegoed op de website, althans tot dat gedeelte van het lidmaatschap c.q. de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van ACS Nederland betrekking heeft.

ARTIKEL 12. | PRIVACY

 1. De tussen leden gevoerde gesprekken zijn privé en worden door ACS Nederland niet opgenomen of beluisterd. Gesprekspartners van het lid ontvangen van ACS Nederland geen contactgegevens van het lid, zoals een telefoonnummer. Persoonsgegevens tussen leden worden uitsluitend uitgewisseld door beide gesprekspartners.
 2. De door het lid in het kader van het lidmaatschap of de aanschaf van prepaidtegoed op de website, aan ACS Nederland verstrekte persoonsgegevens, worden, onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, uitsluitend verwerkt voor zover dat noodzakelijk is om uitvoering aan het lidmaatschap c.q. de betreffende overeenkomst te kunnen geven. Bij de verwerking van persoonsgegevens conformeert ACS Nederland zich aan de geldende privacywetgeving.

ARTIKEL 13. | KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van het lidmaatschap dienen binnen bekwame tijd nadat het lid de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij ACS Nederland.
 2. Bij ACS Nederland ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer het lid een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan het lid het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elk lidmaatschap en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.